خرداد ۲۳, ۱۴۰۰

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
ASP.Net Core MVC

تغییر مسیریابی پیشفرض View در ASP.NET Core – جلسه ۱۸

در جلسه هجدهم از آموزش ASP.NET Core به بررسی روشهای تغییر مسیریابی پیشفرض View در ASP.NET Core خواهیم پرداخت. این جلسه ادامه جلسه هفدهم میباشد که در خصوص View مطالبی را ارائه کردیم. همچنین در آن جلسه مسیریابی پیشفرض View در ASP.NET Core مورد بررسی قرارگرفت.