HTML Helper

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
Form Validation - Required & StringLength Attribute - Session38-mi
ASP.Net Core MVC

اعتبارسنجی فرم در ASP.NET Core – جلسه ۳۸

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core / 5.0 به مبحث اعتبار سنجی فرم در ASP.NET Core و یا همان (Form Validation) خواهیم پرداخت. همچنین دو خصوصیت StringLength و Required و هلپر ValidationMessageFor را بررسی مینماییم. جهت اعتبار سنجی یک فرم میبایست تغییراتی در Controller، Model و نما بسته به روش ایجاد آن اعمال نماییم.

Custom HTML Helper - Session 37
ASP.Net Core MVC

HTML Helper سفارشی در ASP.NET Core- جلسه ۳۷

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core روش ایجاد یک HTML Helper سفارشی را بررسی خواهیم کرد و روش استفاده از آن در نما را شرح خواهیم داد. همچنین در ابتدا به ادامه مبحث جلسه 36 خواهیم پرداخت و روش استفاده از DisplayFormat در نمای قابل ویرایش را شرح خواهیم داد.

DisplayTemplates EditorTemplates in ASP.NET Core - Session36
ASP.Net Core MVC

DisplayTemplates و EditorTemplates – جلسه ۳۶

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به بررسی DisplayTemplates و EditorTemplates خواهیم پرداخت و نماهای ایجاد شده با DisplayForModel و EditorFoirModel را شخصی‌سازی خواهیم کرد. همانگونه که نام DisplayForTemplates مشخص است جهت شخصی‌سازی نماهای ایجاد شده با DisplayForModel میباشد. همچنین EditorTemplates جهت شخصی‌سازی نمای ایجاد شده با EditorForModel میباشد.

EditorForModel HiddenInput - Session 35
ASP.Net Core MVC

EditorForModel و HiddenInput – جلسه ۳۵

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به معرفی EditorForModel خواهیم پرداخت و خصوصیت HiddenInput را بررسی میکنیم. هلپر EditorForModel جهت ایجاد فرم ویرایش برای مدل متصل شده به نما مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین HiddenInput جهت پنهان نمودن یک یا چند فیلد از مدل مورد ویرایش کاربرد دارد.

DisplayTextFor DisplayForModel DataType ScaffoldColumn- Session34
ASP.Net Core MVC

DisplayTextFor, DisplayForModel, DataType و ScaffoldColumn – جلسه ۳۴

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به بررسی دو هلپر DisplayTextFor و DisplayForModel خواهیم پرداخت و همچنین دو خصوصیت DataType و ScaffoldColumn را در ViewModel خود به کار خواهیم برد. همچنین در این جلسه روش یافتن یک رکورد در پایگاه داده و یا لیست استاتیک را بررسی میکنیم. با کمک ایم قابلیت در نما View به جای ID مربوط به PaymentMethod نام Method را نمایش خواهیم داد.

DisplayNameFor DisplayFor ActionLink - Session33
ASP.Net Core MVC

DisplayNameFor – DisplayFor – ActionLink و Data Annotation – جلسه ۳۳

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core قصد داریم بوسیله هلپرهای DisplayNameFor و DisplayFor یک نما جهت نمایش داده‌های ارسال شده ایجاد کنیم. همچنین درون همان نما بویسله ActionLink یک لینک جهت بازگشت به فرم ثبت داده ایجاد خواهیم کرد. ضمنا بویسله قابلیت Data Annotation اقدام به نمایش لیبل و یا فرمت دلخواه داده خواهیم کرد.

Checkboxfor & ListBoxFor HTML Helper - Session32
ASP.Net Core MVC

CheckBoxFor و ListBoxFor – جلسه ۳۲

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به معرفی CheckBoxFor و ListBoxFor خواهیم پرداخت و با این دو HTML Helper آشنا خواهیم شد. همانگونه که از نام این هلپرها مشخص میباشد، جهت ایجاد Check Box و List Box در فرم مورد استفاده قرار میگیرد. پس قصد داریم به فرمی که در جلسات گذشته ایجاد نمودید یک Check Box جهت دادن انتخاب به کاربر برای پاک کرن یا نکرن Text Boxها پس از سابمیت فرم ایجاد کنیم. همچنین با استفاده از List Box امکان انتخاب چندیدن دسته را در زمان ورود اطلاعات بدهیم.

BeginForm & RadioButtonFor HTML Helper - Session31
ASP.Net Core MVC

BeginForm و RadioButtonFor – جلسه ۳۱

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core مبحث HTML Helper را ادامه خوایم داد و روش استفاده از دو هلپر BeginForm و RadioButtonFor را بررسی خواهیم کرد. در جلسه 29 و 30ام با استفاده از HTML Helperها یک فرم جهت ثبت داده‌های مورد نظر خود ایجاد نمودیم. در این جلسه به توسعه بیشتر همان فرم خواهیم پرداخت و به آن قابلیت‌های بیشتری را اضافه خواهیم کرد.

HTML Helper in ASPNET Core Part 3 - Session30
ASP.Net Core MVC

کاربرد HTML Helper در Strongly Typed View – جلسه ۳۰

در سی امین جلسه از آموزش ASP.NET Core به بررسی کاربرد HTML Helper در Strongly Typed View خواهیم پرداخت. در جلسه 28 و جلسه 29ام این دوره آموزشی یک فرم با استفاده از هلپرهای TextBox, TextArea, Label و DropDownList ایجاد نمودیم که در آنها از مدل ارسال شده به فرم استفاده نکردیم. در این جلسه قصد داریم همان فرم را یک نمای Strongly Typed View ایجاد نموده و از هلپرهای TextBoxFor, TextAreaFor, LabelFor و DropDownListFor استفاده نماییم.

HTML Helper در ASP.NET Core قسمت دوم
ASP.Net Core MVC

HTML Helper در ASP.NET Core قسمت دوم – جلسه ۲۹

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به ادامه مبحث HTML Helper در ASP.NET Core خواهیم پرداخت و نحوه ارسال آیتم‌های DropDownList از Controller را بررسی خواهیم کرد. در جلسه 28 با نحوه عملکرد DropDownList آشنا شدیم و لیست آیتم‌های آنرا درون خود View ایجاد نمودیم. در ادامه در این جلسه لیست را درون Controller و Action Method مربوطه ایجاد میکنیم و به View ارسال میکنیم.

HTML Helper in ASP.NET Core - Session28
ASP.Net Core MVC

HTML Helper در ASP.NET Core قسمت اول – جلسه ۲۸

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به بررسی HTML Helper در ASP.NET Core خواهیم پرداخت و به معرفی چهار مورد از آنها خواهیم پرداخت. HTML Helper یک کلاس‌میباشد که در Razor View میتواند جایگزین HTML Tag گردد. میتوان گفت که برای هر HTML Tag در کلاس HTML یک متد با Overload های متعددی وجود دارد. در طی این جلسه HTML Helperهای مربوط به Label, TextBox, TextArea و DropDownList مورد بررسی خواهد گرفت.