شهریور ۲۳, ۱۴۰۰

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
Checkboxfor & ListBoxFor HTML Helper - Session32
ASP.Net Core MVC

CheckBoxFor و ListBoxFor – جلسه ۳۲

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core به معرفی CheckBoxFor و ListBoxFor خواهیم پرداخت و با این دو HTML Helper آشنا خواهیم شد. همانگونه که از نام این هلپرها مشخص میباشد، جهت ایجاد Check Box و List Box در فرم مورد استفاده قرار میگیرد. پس قصد داریم به فرمی که در جلسات گذشته ایجاد نمودید یک Check Box جهت دادن انتخاب به کاربر برای پاک کرن یا نکرن Text Boxها پس از سابمیت فرم ایجاد کنیم. همچنین با استفاده از List Box امکان انتخاب چندیدن دسته را در زمان ورود اطلاعات بدهیم.