شهریور ۱۶, ۱۴۰۰

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
BeginForm & RadioButtonFor HTML Helper - Session31
ASP.Net Core MVC

BeginForm و RadioButtonFor – جلسه ۳۱

در این جلسه از آموزش ASP.NET Core مبحث HTML Helper را ادامه خوایم داد و روش استفاده از دو هلپر BeginForm و RadioButtonFor را بررسی خواهیم کرد. در جلسه 29 و 30ام با استفاده از HTML Helperها یک فرم جهت ثبت داده‌های مورد نظر خود ایجاد نمودیم. در این جلسه به توسعه بیشتر همان فرم خواهیم پرداخت و به آن قابلیت‌های بیشتری را اضافه خواهیم کرد.