شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

لیست دوره های آموزشی منتشر شده

دوره های آموزشی
انتخاب جلسات بر اساس تاریخ
HTML Helper in ASPNET Core Part 3 - Session30
ASP.Net Core MVC

کاربرد HTML Helper در Strongly Typed View – جلسه ۳۰

در سی امین جلسه از آموزش ASP.NET Core به بررسی کاربرد HTML Helper در Strongly Typed View خواهیم پرداخت. در جلسه 28 و جلسه 29ام این دوره آموزشی یک فرم با استفاده از هلپرهای TextBox, TextArea, Label و DropDownList ایجاد نمودیم که در آنها از مدل ارسال شده به فرم استفاده نکردیم. در این جلسه قصد داریم همان فرم را یک نمای Strongly Typed View ایجاد نموده و از هلپرهای TextBoxFor, TextAreaFor, LabelFor و DropDownListFor استفاده نماییم.